Perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych Drukuj Email
Wpisany przez S.Z   
sobota, 06 czerwca 2015 12:58

Care Experts: Perspektywy rozwoju rynku usług opiekuńczych dla osób starszych

Starzenie się społeczeństw to powszechne zjawisko współczesnego świata. Nowa sytuacja demograficzna i zmiany w trybie życia stawiają wielu z nas przed dylematem: czy starszym rodzicem zajmować się samemu, czy skorzystać z pomocy zewnętrznej? Choć w Polsce domy opieki dla osób starszych to wciąż temat kontrowersyjny, zapotrzebowanie na tego typu usługi opiekuńcze stale rośnie.

 

Działając na rynku usług opiekuńczych, który w Polsce jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, obserwujemy niedocenianie ze strony społeczeństwa roli jaką pełnią placówki opiekuńczo-lecznicze i domy opieki. Nie mają one dobrej opinii. Funkcjonuje przekonanie, że osoby starsze są w nich nienależycie traktowane, a wiele rodzin określa je jako wybór mniejszego zła. Dziś aż trzy czwarte starszych osób w Polsce również z tego powodu nie chce przeprowadzać się do domów spokojnej starości – przyznaje Tomasz Barski, Dyrektor Zarządzający Care Experts.

Radyklanie zmieniającą się sytuację demograficzną wymusza rozwój branży profesjonalnych usług opiekuńczych i społeczny odbiór tematu. Już dziś blisko 7 mln mieszkańców Polski ma więcej niż 65 lat, a według danych GUS, liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie do prawie 10 mln w roku 2050. Polska upodabnia się do krajów Europy Zachodniej, gdzie domy opieki dla osób starszych naturalnie wpisują się w krajobraz społeczny. Młodzi ludzie poświęcają na karierę znacznie więcej czasu kosztem życia prywatnego, jednak przekłada się to na ich zarobki, dzięki którym mogą zapewnić rodzicom dobrą opiekę. Co więcej, setki tysięcy młodych Polaków wyjechało za granicę – zarówno ich wysokie dochody, jak i brak realnej możliwości sprawowania opieki nad starszymi członkami rodzin rodzą coraz większe zainteresowanie usługami opiekuńczymi.

Rodzima oferta szyta na miarę możliwości

Na polskim rynku usług opiekuńczych istnieje ogromna luka między popytem i podażą: według danych GUS w 2011 roku działało niewiele ponad 2 tys. placówek opieki długoterminowej, w których miejsca ma niespełna 100 tys. osób. Dla porównania w krajach skandynawskich na 1000 osób w wieku 65+ wymagających opieki przypada ponad 80 wolnych łóżek w placówkach opieki długoterminowej – w Polsce zaledwie 20. Także zakres świadczonych usług często nie odpowiada realnym potrzebom: do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie przyjmuje się np. osób z zaawansowaną chorobą nowotworową, chorobą psychiczną lub uzależnieniem czy z zaawansowaną chorobą Alzheimera.

– Tymczasem prawidłowo prowadzony dom dla seniorów powinien i może być miejscem nie tylko przyjaznym, ale przede wszystkim bezpiecznym i gwarantującym dostęp do opieki każdemu, bez względu na rodzaj i stopień zaawansowania jego choroby czy niesamodzielności. Często osoby starsze nie mają nikogo bliskiego, a nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. To właśnie w ich przypadku w pierwszej kolejności powinniśmy dążyć do podniesienia jakości ich życia i otoczyć ich troskliwą opieką – mówi Dyrektor Zarządzający Care Experts. – Dlatego potrzebne są prywatne domy opieki o podwyższonym standardzie, z profesjonalistami, którzy chcą pracować z osobami starszymi. Takie miejsca są nie tylko placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze czy medyczne, ale stają się dla seniorów domem otwierającym nowy rozdział w ich życiu – dodaje Tomasz Barski.

Skandynawia: ideał, do którego dążymy?

Profesjonalne i wyspecjalizowane domy opieki, które naturalnie wpisane są w krajobraz społeczny krajów zachodnich, mają niepodważalne zalety w postaci stałego monitoringu, całodobowego nadzoru personelu opiekuńczego i medycznego, czy dostępu do szeregu zajęć terapeutycznych. W wielu krajach dużą wagę przywiązuje się także do zapewnienia odpowiedniej opieki szczególnie osobom z demencją czy chorobą Alzheimera. Stwarza się im komfortowe warunki do funkcjonowania w domach opieki, dbając o stałą terapię i pełną troski specjalistyczną opiekę realizowaną przez wielodyscyplinarne zespoły opiekunów, terapeutów i lekarzy. Tu prym wiodą Szwedzi.

Opieka nad osobami starszymi w Szwecji opiera się na filozofii zapewnienia wsparcia w każdym obszarze życia, aby umożliwić osobom starszym niezależność tak długo, jak to możliwe. Udaje się to dzięki ścisłej współpracy z centralnymi jednostkami rządowymi oraz samorządem. Dzięki sprawnie działającemu systemowi każdy obywatel Szwecji ma prawo do opieki, a jej finansowanie w dużej mierze opiera się na środkach publicznych (uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej danej osoby). Formy pomocy, jakie mają do dyspozycji szwedzcy seniorzy obejmują nie tylko pobyt w domach opieki długoterminowej, ale też wsparcie profesjonalnego personelu we własnym domu, organizację codziennych aktywności, dostarczanie posiłków czy pomoc w transporcie.

Niezbędne usługi – niezbędne środki

Realizacja scenariusza skandynawskiego nie jest jednak możliwa bez odpowiedniego wsparcia publicznego. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, podobnie jak w przypadku pozostałych – w szczególności prywatnych – usług medycznych, kluczową kwestią jest możliwość współfinansowania świadczeń ze środków publicznych.

Gwarancja stałego finansowania to najlepszy bodziec dla tworzenia przestrzeni do inwestycji, powstawania nowoczesnej infrastruktury i poprawiania jakości samych usług. Aby pod względem jakości usług Polska dogoniła zachodnich sąsiadów, a domy opieki stały się miejscem budzącym zaufanie, przy rozstrzyganiu przetargów publicznych decydująca nie może być wyłącznie cena, ale standard świadczonej opieki – podkreśla Dyrektor Zarządzający Care Experts.

W najbliższych latach powstawać będzie coraz więcej domów opieki dla osób starszych, ponieważ zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze jest niekwestionowane i stale rośnie. Z tego też względu oswojenie trudnego tematu przebiegać będzie w sposób naturalny i wymuszony jedynie przez zmiany demograficzne, których nie sposób zahamować. Sytuacja sprzyja zatem rozwojowi branży, choć wiele obszarów takich jak prawodawstwo w zakresie tworzenia placówek czy finansowania usług wymaga głębokich modyfikacji. Świadkami tych zmian będziemy w kolejnych dekadach.


 

O Care Experts

Care Experts to firma świadcząca szeroki wachlarz usług opiekuńczych dla osób starszych i dzieci. Firma oferuje kompleksową pomoc domową w zakresie usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób starszych i przewlekle chorych, a także prowadzi w Warszawie Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, gdzie chorzy z zespołem otępiennym, pacjenci z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona oraz po udarach uczestniczą w terapiach mających na celu spowolnienie procesu chorobowego oraz złagodzenie towarzyszących chorobie zaburzeń. W ramach Care Experts funkcjonuje także Centrum Geriatrii i Chorób Przewlekłych z Poradnią Neurologiczną, Poradnią Leczenia Bólu i Poradnią Geriatryczną działającą w ramach umowy z NFZ. Care Experts w zakresie opieki nad dziećmi oferuje pomoc opiekunek, niań i guwernantek. Poza usługami opiekuńczymi, Care Experts świadczy również usługi medyczne takie jak opieka położnych, pielęgniarek czy pobieranie krwi w domu. Spółka jest częścią Grupy Medicover.

/źródło - JBcomm/


 

Poprawiony: sobota, 06 czerwca 2015 13:07