Co kupujący powinien wiedzieć o nowym postępowaniu reklamacyjnym Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
wtorek, 24 lutego 2015 07:42

Co kupujący powinien wiedzieć o nowym postępowaniu reklamacyjnym

Obowiązujące od 25 grudnia przepisy dotyczące umowy sprzedaży wprowadzają wiele nowych regulacji istotnych nie tylko z punktu widzenia sprzedawców, ale i konsumentów. Podczas gdy na tych pierwszych nałożono nowe obowiązki, ci drudzy zyskali wiele uprawnień i możliwości, których dotychczas nie posiadali. W tym artykule skupimy się na zagadnieniach związanych z reklamacją, ponieważ po wejściu w życie nowych przepisów instytucja ta została w znacznym stopniu zmieniona.

Uprawnienia klienta mają co do zasady charakter równorzędny, a nie jak dotychczas- dwuetapowy. Oznacza to, że konsument może od razu skorzystać zarówno z jednej, jak i drugiej grupy uprawnień. Wcześniej natomiast mógł skorzystać z grupy drugiej dopiero po wyczerpaniu możliwości z grupy pierwszej.

Pierwsza grupa uprawnień to obniżenie ceny / zwrot pieniędzy. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę (fizyczną- określaną według kryterium funkcjonalności lub prawną, czyli związaną z prawnym stanem rzeczy), klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeśli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany tego produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeśli chodzi o obniżenie ceny, powinno to nastąpić w takiej proporcji, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Istotność lub nieistotność wady nie została jednak przez ustawodawcę jasno określona. W tym przypadku należy zatem oprzeć się na orzeczeniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, które stanowi, że "o istotności lub nieistotności wady powinien decydować punkt widzenia kupującego, a zatem jego subiektywna ocena niezgodności z umową, oczywiście do granic nadużycia prawa". Konsument, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady zgodnego z przedstawionymi wyżej zasadami, może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo odwrotnie- zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia żądania. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

Z kolei druga grupa uprawnień obejmuje naprawę / wymianę produktu. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić taki produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Może on jednak odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli doprowadzenie produktu wadliwego do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Należy także dodać, że na korzyść konsumenta zmienił się termin domniemania istnienia wady w chwili wydania produktu- z 6 do 12 miesięcy. Znacznemu wydłużeniu uległ też czas na złożenie reklamacji po odkryciu wady- z 2 miesięcy do roku.

Dzięki nowym przepisom postępowanie reklamacyjne niewątpliwie stało się korzystniejsze dla klientów. Mają oni nie tylko większy wachlarz możliwości w postępowaniu z wadliwym produktem, ale też dłuższy czas na zgłoszenie reklamacji. Z pewnością nowelizacja ta spełni swoją rolę, jaką jest ochrona konsumentów przed towarami niskiej jakości, wymagającymi napraw
i narażającymi ich na dodatkowe koszty.

Źródło
Artykuł powstał przy wsparciu zespołu kancelarii adwokackiej z siedzibą w Tychach (Adwokat-Skarzynski.pl).